1. Postanowienia ogólne

 1. Poniższy Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym Le Brate prowadzonym przez Sprzedającego, pod adresem: www.lebrate.eu.
 2. Sprzedającym jest Marta Dyszkant , Katarzyna Zapała prowadzące działalność gospodarczą pod firmą Le Brate Marta Dyszkant Katarzyna Zapała Spółka Cywilna z siedzibą w Daleszycach kod: 26-021, podlegająca wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6572967249, REGON: 521130328
 3. Kontakt ze Sprzedawcą odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej: store@lebrate.eu
 4. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej www.lebrate.eu, w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
 5. Wszystkie produkty, które oferowane są w Sklepie internetowym są wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Produkty sprzedawane w sklepie są fabrycznie nowe oraz oryginalnie zapakowane.
 6. WARUNKIEM ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA W SKLEPIE INTERNETOWYM PRZEZ KLIENTA JEST ZAPOZNANIE SIĘ Z NINIEJSZYM REGULAMINEM I AKCEPTACJA JEGO POSTANOWIEŃ W CZASIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA.

 

2. Definicje

Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

 1. Sklep Internetowy – sklep działający pod adresem www.lebrate.eu, w którym jego użytkownicy mogą za pośrednictwem Internetu dokonywać zakupów produktów oferowanych przez sklep Le Brate;
 2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca produkty za pośrednictwem Sklepu internetowego oraz telefonicznie lub mailowo;
 3. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, który na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje zakupu w Sklepie Internetowym;
 4. Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 5. Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże do wysłania za pośrednictwem poczty lub kuriera, na adres wskazany przez Klienta;
 6. Baza Danych Sklepu Internetowego – baza zawierająca dane na temat przeprowadzanych transakcji oraz towarów, które są oferowane w Sklepie Internetowym. W bazie przechowywane są również dane na temat Klientów korzystających ze Sklepu Internetowego służące do realizacji składanych przez nich zamówień.
 7. Koszyk – element Sklepu Internetowego, za pomocą którego Klient precyzuje szczegóły zamówienia takie jak: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, sposób płatności, itp.;
 8. Dokument sprzedaży – faktura VAT lub paragon w zależności od wskazań Kupującego;
 9. Sposób płatności – forma zapłaty za zamówiony produkt, wybrana przez Klienta podczas składanego Zamówienia oferowana przez Sklep lub w wyniku indywidualnych ustaleń prowadzonych ze Sklepem w innej formie niż prezentowane na stronie internetowej formy płatności;
 10. Sposób dostawy – forma dostarczenia zamówionego produktu, wybrana przez Klienta podczas składanego Zamówienia lub w wyniku indywidualnych ustaleń prowadzonych ze Sklepem w innej formie niż prezentowane na stronie internetowej formy dostawy;
 11. Załączniki – wzór Formularza Odstąpienia od Umowy oraz Formularz Reklamacyjny;
 12. Strona produktowa – strona w Sklepie Internetowym, na której przedstawione są informacje na temat produktu.

 

3. Składanie zamówień

 1. Klient może składać zamówienia przez 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę, przez 7 (siedem) dni w tygodniu przez cały rok, za pośrednictwem strony internetowej www.lebrate.eu.
 2. Zamówienia realizowane są w dni robocze od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach pracy sklepu, tj. 10:00-17:00.
 3. Sklep prowadzi sprzedaż i wysyłkę na terytorium Polski oraz krajów Unii Europejskiej.
 4. Ilość produktów przewidzianych sprzedażą promocyjną oraz wyprzedażą jest ograniczona, a realizacja zamówień następuje zgodnie z kolejnością wpływania potwierdzonych zamówień na te towary.
 5. Zamówienie jest skuteczne jeżeli klient prawidłowo wypełni Formularz Zamówienia, oraz prawidłowo poda dane kontaktowe: dokładny adres, na który ma zostać wysłany towar, adres e-mail i telefon.
 6. W przypadku gdy podane dane nie są kompletne, sprzedający skontaktuje się z Kupującym. Jeżeli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania zamówienia.
 7. W celu złożenia zamówienia Klient powinien dodać do „Koszyka” produkt, który zamierza kupić. Dodanie produktu do „Koszyka” nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia. Produkty mogą być dodawane lub usuwane z „Koszyka”.
 8. „Koszyk” umożliwia Klientowi zarządzanie zamawianymi produktami oraz przeliczanie wartości zamówienia.
 9. Aby sfinalizować zamówienie należy zaakceptować zakup. Następnie uzupełnić dane do wysyłki oraz sposób wysyłki. Kolejno wybrać sposób do zapłaty. Po dokonaniu tych czynności należy wybrać przycisk „zapłać”. Po dokonaniu zapłaty Klient otrzymuje na podany adres poczty elektronicznej e-mail potwierdzający przyjęcie zamówienia. Klient będzie informowany e-mailem o statusie zamówienia.
 10. Po złożeniu przez Klienta prawidłowego zamówienia, zamówienie uważa się za przyjęte. Zamówienia złożone w ten sposób są potwierdzane mailowo. Za chwilę zawarcia umowy uznaje się wysłanie przez Sklep potwierdzenia złożenia zamówienia.
 11. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia biegnie od momentu wpływu na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia wymaganej należności, w przypadku płatności przelewem lub płatności kartą.
 12. Klient może dokonać e-mailem zmiany w zamówieniu, lub wycofać zamówienie w całości, jeżeli nie zostało ono wysłane.
 13. Zamówiony towar dostarczony zostanie na adres wskazany przez Klienta.
 14. Dniem wykonania Umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu internetowego jest dzień odbioru przesyłki przez Klienta.

 

4. Ceny produktów

 1. Sklep Internetowy zamieszcza informacje na temat swojej oferty na stronie www.lebrate.eu  i oferuje towary znajdujące się w bazie Sklepu Internetowego za pośrednictwem Internetu.
 2. Ceny podane przez Sklep na stronie internetowej wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Podane ceny nie zawierają kosztów wysyłki.
 3. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia obejmująca również koszty przesyłki, przedstawiana jest na stronie www.lebrate.eu, po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy zamówienia i formy płatności w „Koszyku”.
 4. Cena podana przy Towarach wystawionych w ofercie Sklepu jest wiążąca w chwili przyjęcia zamówienia do realizacji.
 5. Sklep wystawia zgodnie z wolą Klienta paragon albo Fakturę VAT obejmującą dostarczone Produkty.
 6. Określony powyżej dokument sprzedaży jest wysyłany wraz z produktem do Klienta.
 7. Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
 8. Ceny Produktów obowiązujące w Sklepie Internetowym obowiązują jedynie przy składaniu zamówienia za pośrednictwem Internetu na stronie internetowej www.lebrate.eu.
 9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych Produktów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na Stronie internetowej bądź wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny Produktów w zamówieniach złożonych przed datą zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

 

5. Formy płatności i dostawy

 1. Płatności za nabyte w Sklepie przez Klienta Produkty (cena oraz koszty dostawy) dokonywane są na zasadach określonych przez Sprzedawcę.
 2. Wszystkie ceny w Sklepie są cenami brutto, zawierającymi podatek od produktów i usług (VAT) w wysokości wynikającej z odrębnych przepisów. Koszty dostawy produktów do Klienta podane są oddzielnie przy składaniu zamówienia. Klient dokonuje zakupu produktu oraz zamówienia usługi według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia. Wysokość kosztów dostawy uzależniona jest od sposobu dostawy wybranego przez Klienta.
 3. Zapłaty za zamówione produkty można dokonać:
 • przelewem elektronicznym,
 • zwykłym przelewem na rachunek bankowy
 1. Przedpłata powinna zostać dokonana przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego: 74 2490 0005 0000 4530 2819 7717 .
 2. Dostawa zamówionych towarów odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej.
 3. PRZESYŁKA DOSTARCZONA JEST ZGODNIE Z TERMINEM PODANYM PRZY KAŻDYM PRODUKCIE NA STRONACH SERWISU. JEST TO ORIENTACYJNY CZAS DOSTAWY I DOTYCZY ON ZAMÓWIEŃ Z OPCJĄ PŁATNOŚCI „PRZELEW” LUB „PŁATNOŚĆ KARTĄ LUB PRZELEWEM ONLINE” DO CZASU PODANEGO NA STRONACH SERWISU NALEŻY DOLICZYĆ CZAS ZAKSIĘGOWANIA ŚRODKÓW NA RACHUNKU BANKOWYM SKLEPU (ZWYKLE 1-2 DNI ROBOCZE).

 

6. Realizacja zamówień

 1. Przez zrealizowanie zamówienia należy rozumieć dostarczenie zamówionych produktów do Klienta.
 2. Wszystkie ceny w Sklepie są cenami brutto, zawierającymi podatek od produktów i usług (VAT) w wysokości wynikającej z odrębnych przepisów. Koszty dostawy produktów do Klienta podane są oddzielnie przy składaniu zamówienia. Klient dokonuje zakupu produktu oraz zamówienia usługi według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia. Wysokość kosztów dostawy uzależniona jest od sposobu dostawy.
 3. Zamówiony produkt dostarczany jest za pośrednictwem firmy kurierskiej w terminie 4 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedawcy.
 4. Jeżeli Sklep nie może zrealizować zamówienia z powodu niedostępności zamówionego produktu, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 7 dni od dnia złożenia przez Klienta zamówienia, zawiadomi o tym Klienta i jeżeli otrzymał zapłatę zwróci całą otrzymaną od Klienta sumę pieniężną.
 5. Koszt dostawy produktu ponosi Klient. Dostępne sposoby dostawy są widoczne na poziomie Koszyka.
 6. W wypadku nieotrzymania przesyłki w czasie dłuższym niż siedem dni po terminie jej przewidywanej dostawy, Klient powinien zgłosić ten fakt Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej (adres e-mail: contact@lebrate.eu) celem wszczęcia procedury reklamacyjnej u dostawcy przesyłki.
 7. Klient powinien zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju, w obecności pracownika Dostawcy.
 8. Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu w razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki.
 9. Podczas odbioru przesyłki dostarczonej przez kuriera/listonosza, Klient powinien w jego obecności dokładnie sprawdzić kompletność zawartości przesyłki, stan opakowania zewnętrznego oraz stan zamówionego Towaru. W przypadku uszkodzenia przesyłki Klient powinien sporządzić wraz z kurierem protokół szkody, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach podpisanych przez Klienta i kuriera.

 

8. Warunki reklamacji dotyczące produktów z tytułu rękojmi

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014) wobec Klientów będących konsumentami, Sprzedawca odpowiada za niezgodność Towaru z umową. W przypadku Klientów nie będących konsumentami, Sprzedawca odpowiada na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.
 2. Celem realizacji reklamacji wadliwy Towar należy zwrócić na adres : 26-021 Daleszyce, Plac Staszica 2, wraz z prawidłowo wypełnionym formularzem reklamacji oraz dowodem zakupu.
 3. Sprzedawca rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji.
 4. W przypadku uznania reklamacji, towar reklamowany zostanie nieodpłatnie naprawiony albo wymieniony na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe koszt zakupu zostanie zwrócony na konto Kupującego.

 

9. Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta Klient będący konsumentem może odstąpić od umowy bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Produktu.
 2. W celu skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w ust. 1, Klient zobowiązany jest sporządzić i przesłać do Sklepu stosowne, pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy, na adres email : contact@lebrate.eu lub załączyć dokument oświadczenia o odstąpieniu od umowy wraz z paragonem lub fakturą do zwracanego towaru. Wzór takiego oświadczenia dostępny jest w Sklepie Internetowym www.lebrate.eu.
 3. Udostępnienie przez Sklep wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy, o którym mowa w ust. 2, w żaden sposób nie zobowiązuje Klienta, w przypadku woli odstąpienia od umowy, do złożenia oświadczenia o treści objętej wzorem. Wzór ten stanowi jedynie przykład oświadczenia, którym Klient może, ale nie musi się kierować składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 4. Dla zachowania 14 dniowego terminu, o którym mowa w ust. 1 wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem na adres email: contact@lebrate.eu.
 5. W przypadku odstąpienia przez Klienta od umowy na zasadach opisanych powyżej, jest on zobowiązany do zwrotu towaru objętych umową, od której odstąpił. Zwrot powinien nastąpić nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia odstąpienia od umowy, na adres: 26-021 Daleszyce, Plac Staszica 2. Zwracany towar musi posiadać wszystkie metki i nie może nosić śladów użytkowania. Opakowanie (ozdobne pudełko) w którym dostarczane jest zamówienie jest integralną częścią zamówienia. W przypadku zniszczenia opakowania, zniszczenia lub ubrudzenia odzieży zwrot może nie zostać przyjęty.
 6. Sprzedawca dokonuje zwrotu Klientowi dokonanych przez niego płatności niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy.
 7. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności Klientowi do chwili otrzymania zwrotu Produktu lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Klient ponosi koszty zwrotu rzeczy do Sprzedawcy.
 9. Jeżeli Konsument wybrał sposób Dostawy inny niż najtańszy, zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 10. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

 

10. Karty podarunkowe

 1. Kart podarunkowych można używać na stronie www.lebrate.eu. Kartą upominkową można zapłacić za całe zamówienie lub jego część. Jeśli wartość karty upominkowej jest mniejsza niż wartość zakupu, Klient może wybrać dodatkową metodę płatności, aby sfinalizować transakcję. Karty upominkowej można użyć tylko raz. Jeśli wartość zamówienia jest mniejsza niż wartość zakupu, niewykorzystane środki nie zostaną zwrócone. Jakakolwiek pozostająca na Karcie kwota nie podlega zwrotowi lub wymianie na gotówkę.
 2. Karta podarunkowa jest dostępna jedynie w wersji elektronicznej.
 3. Kartą podarunkowa Le Brate można płacić za wszystkie produkty w naszym sklepie internetowym.
 4. Karta podarunkowa Le Brate ważna jest 12 miesięcy od daty jej wydania (zakupu), w tym okresie należy dokonać zakupu. Po upłynięciu okresu ważności nie można zapłacić kartą za zakupy, ponownie jej aktywować ani wykorzystać pozostałych na niej środków. Wraz z upłynięciem ważności Karty, nie podlega ona odnowieniu i nie uprawnia do dokonania dalszych zakupów, a jakakolwiek niewykorzystana kwota pozostająca na Karcie nie może być przedmiotem jakichkolwiek roszczeń Klienta.
 5. Klient może wykorzystać tylko jedną kartę podarunkową w jednym zamówieniu. Kart podarunkowych nie można łączyć.
 6. Kupujący ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży Karty Upominkowej w terminie 14 dni kalendarzowych bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Prawo to jednak nie przysługuje Kupującemu jeżeli przed upływem terminu do skorzystania z niego wykorzystał Kartę Upominkową.
 7. Sklep nie ponosi żadnej odpowiedzialności za kartę upominkową w wypadku jej zgubienia, kradzieży, lub zniszczenia.

11. Dane osobowe

 1. W trakcie składania zamówienia w Sklepie Internetowym Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z realizacją zamówień dokonywanych w Sklepie Internetowym.
 2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 3. Klient ma prawo do wglądu, modyfikacji i żądania usunięcia zgromadzonych danych osobowych przechowywanych i przetwarzanych przez Sklep jako Administratora, w tym celu należy skontaktować się przez adres e-mail : store@lebrate.eu

 

12. Postanowienia końcowe

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usług poprzez zablokowanie Konta Użytkownika, którego umyślne działania będą szkodliwe dla Witryny, Administratora bądź innych Użytkowników, oraz który łamie którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu. Ponowienie świadczenia usług poprzez odblokowanie konta Użytkownika jest uzależnione od decyzji Administratora.
  Zaprzestanie świadczenia usług nie ma wpływu na wykonanie umów, które zawarli Sprzedawca oraz Klient, którego konto Użytkownika zostało zablokowane.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego.
 3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Użytkownika.
 4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Użytkownika, powstałe wskutek przekazania przez Użytkownika błędnych danych
 5. Sprzedawca zapewnia, że w każdym momencie na Stronie internetowej znajduje się aktualnie obowiązujący Regulamin.
 6. Klient ma możliwość otrzymywania od Sklepu informacji handlowych w formie wiadomości przesyłanych na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej (usługa Newsletter). W tym celu należy podać prawidłowy adres poczty elektronicznej lub aktywować odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym lub formularzu Zamówienia. Klient w każdym czasie może odwołać zgodę na przesyłanie informacji handlowych. Umowa o świadczenie usługi Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia jego adresu e-mail z subskrypcji Newslettera lub wypisania się za pomocą linku znajdującego się w treści wiadomości wysłanej w ramach usługi Newsletter.
 7. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Każdy Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez Klienta z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodków mediacyjnych przekazywane są i udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych.

 

Załączniki:

 1. Oświadczenie odstąpienia od umowy (PDF)
 2. Formularz reklamacyjny (PDF)