Regulamin sklepu

Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania serwisu internetowego https://lebrate.eu

§1 Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania serwisu internetowego https://lebrate.eu, w szczególności:
1.1. definiuje określenia używanie w serwisie internetowym https://lebrate.eu
1.2 określa zasady zawierania umów sprzedaży, składania zamówień i ich realizacji
1.3 określa zasady dokonywania płatności i realizacji dostawy
1.4 określa zasady postępowania przy odbiorze przesyłki
1.5 określa zasady składania reklamacji i oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w tym określa wyjątki
1.6 określa wymagania techniczne
1.7 informuje o Polityce prywatności
1.8 informuje o majątkowych prawach autorskich
1.9 wskazuje pozasądowe sposoby rozstrzygania sporów
2. Serwis internetowy działający w domenie https://lebrate.eu prowadzony jest przez:

Le Brate Marta Dyszkant, Katarzyna Zapała Spółka Cywilna
Plac Stanisława Staszica 2, 25-021 Daleszyce
NIP: 6572967249 REGON 521130328
e-mail: store@lebrate.eu telefon kontaktowy: 691140989

3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto. Cena podana przy danym Produkcie jest wiążąca dla Klienta w chwili składania Zamówienia. Ceny nie zawierają kosztów dostawy.
4. Sprzedawca jest czynnym Płatnikiem VAT.
5. Informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy i ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art.71 Kodeksu Cywilnego.
6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów dostępnych w Sklepie Internetowym, wprowadzania nowych Produktów, wycofywania Produktów, przeprowadzania promocji i dawania rabatów, a także ograniczonego w czasie oferowania Produktów nieodpłatnych. Powyższe zapisy nie mają wpływu na Zamówienia, które zostały złożone przed datą wejścia w życie którejkolwiek ze zmian.
7. Czas trwania promocji jest ograniczony. Rabaty i promocje nie łączą się. Szczegółowe informacje zawarte są każdorazowo w warunkach lub regulaminie danej promocji.
8. Warunkiem złożenia Zamówienia przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia. Klient poprzez akceptację wyraża zgodę na wszystkie postanowienia i zobowiązuje się ich przestrzegać.
9. Serwis udostępnia możliwość rejestracji Konta klienta.
10. Niniejszy Regulamin jest udostępniany nieodpłatnie. Klient może utrwalić treść Regulaminu w dogodny dla siebie sposób, np. poprzez zapis na trwałym nośniku lub wydruk.
11. Regulamin może odsyłać do odrębnych regulaminów oraz ogólnych warunków świadczenia usług poprzez właściciela Serwisu, które w takim wypadku stają się integralną częścią niniejszego Regulaminu.
12. Zastrzega się, że Konsumentów oraz Przedsiębiorców na prawach konsumentów, nie dotyczą te postanowienia Regulaminu, które stanowiłyby niedozwolone postanowienia umowne w rozumieniu Kodeksu Cywilnego (art.385(1) do 385(3)), czy naruszałyby bezwzględnie obowiązujące przepisy prawne dotyczące zawierania umów z udziałem Konsumenta oraz Przedsiębiorcy na prawach konsumentów, które zostałyby zawarte w rejestrze postanowień wzorców umownych uznanych za niedozwolone, prowadzonych przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
13. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym.
14. Sprzedawca umożliwia Klientom pozostawianie opinii dotyczących jakości obsługi oraz jakości oferowanych Produktów. Wszystkie opinie są weryfikowane przez obsługę Sklepu.
15. Sprzedawca nie stosuje mechanizmu plasowania Produktów na liście wyników wyszukiwania.

§2 Definicje
Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy
Formularz zamówienia – usługa elektroniczna, interaktywna, dostępna w Sklepie Internetowym Sprzedawcy, umożliwiająca złożenie zamówienia
Kodeks Cywilny – Ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. ( Dz.U.1964.16.93 ze zm.)
Produkt – wszystkie produkty dostępne w Sklepie internetowym będące przedmiotem Umowy Sprzedaży między Sprzedawcą a Klientem
Regulamin – niniejszy Regulamin sklepu
Sklep internetowy – sklep internetowy dostępny pod adresem https://lebrate.eu za pośrednictwem, którego Klient może dokonać zamówienia Produktów lub Usług
Sprzedawca, Usługodawca – Le Brate Marta Dyszkant, Katarzyna Zapała Spółka Cywilna, Plac Stanisława Staszica 2, 25-021 Daleszyce, NIP: 6572967249 REGON 521130328
Umowa sprzedaży – Umowa sprzedaży Produktu zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem sklepu internetowego
Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego
Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, składane za pomocą Formularza zamówienia, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktu z Sprzedawcą
Gwarancja – dobrowolne oświadczenie dotyczące jakości Produktu złożone przez Gwaranta
Gwarant – podmiot udzielający Gwarancji w ramach złożonego oświadczenia gwarancyjnego
Dokument gwarancyjny – karta gwarancyjna lub książeczka gwarancyjna
Polityka Prywatności – dokument, w którym opisane są cele i zasady przetwarzania danych, w tym prawa osób, których dane dotyczą
Klient, Usługobiorca – Konsument, Przedsiębiorca na prawach konsumenta, Przedsiębiorca
Konsument – zgodnie z definicją zawartą w art. 22(1) Kodeksu Cywilnego
Przedsiębiorca – zgodnie z definicją zawartą w art.43(1) Kodeksu Cywilnego
Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, posiadająca wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, ale nie posiadającą dla niej charakteru zawodowego, wynikającego z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, weryfikowanego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Przy czym dotyczy to tylko umów zawieranych na odległość oraz poza lokalem przedsiębiorstwa
Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie Produktów na podstawie wyboru Klienta
Konto klienta – usługa elektroniczna, oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta rejestracji
Formularz rejestracji – formularz dostępny na stronie Serwisie internetowym Sprzedawcy, umożliwiający utworzenie Konta klienta
Formularz kontaktowy – usługa elektroniczna, formularz w którym Użytkownicy serwisu internetowego https://lebrate.eu zamieszczają informacje i dane w celu realizacji przesłanego zgłoszenia
Newsletter – usługa elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy, dotyczących Serwisu
Blog – usługa elektroniczna dostępna w Serwisie internetowym dla jego Usługobiorców
Karta podarunkowa – elektroniczny bon towarowy wydawany na okaziciela, upoważniający do jednokrotnego dokonania zakupów w sklepie internetowym https://lebrate.eu, dla którego został wydany, w zakresie ustalonego limitu kwotowego

§3 Usługi elektroniczne
1. W serwisie internetowym dostępne są następujące usługi elektroniczne:
1.1 Formularz zamówienia
1.2 Formularz kontaktowy
1.3 Newsletter
1.4 Blog
1.5 Konto klienta
2. Usługa Formularza zamówienia ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.
3. Usługa Formularza kontaktowego polega na udostępnieniu Usługobiorcom możliwości wysyłania za pomocą formularza umieszczonego w serwisie internetowym wiadomości do Sprzedawcy.
4. Usługa Newslettera jest świadczona przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny rezygnacji z Newslettera poprzez kliknięcie w odpowiedni link w dostępny w wiadomości przesyłanej w ramach Newslettera lub wysyłając wiadomość e-mail na adres store@lebrate.eu. Usługa polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę na adres poczty elektronicznej, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o nowych Produktach w ofercie Sprzedawcy, aktualnej ofercie handlowej, promocjach, rabatach, szkoleniach oraz innych informacjach dotyczących funkcjonowania Sklepu internetowego. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania realizacji usługi Newsletter bez podania przyczyny, po uprzednim powiadomieniu o tym fakcie Usługobiorcy.
5. Usługa Bloga jest świadczona przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość w każdej chwili bez podania przyczyny zaprzestania przeglądania Bloga poprzez zamknięcie przeglądarki internetowej lub przejście na inną stronę internetową.
6. Konto klienta jest usługą dostępną po dokonaniu rejestracji na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie.
6.1 Aby założyć Konto klienta, należy wypełnić formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: imię, nazwisko, adres e-mail, hasło oraz wyświetlana nazwa (Nick).
6.2 Logowanie na Konto klienta odbywa się poprzez podanie adresu e-mail i hasła ustanowionych w formularzu rejestracji.
6.3 Usługobiorca ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto klienta poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres Sprzedawcy.
6.4 W przypadku naruszenia przez Usługobiorcę Regulaminu, przepisów prawa lub dobrych obyczajów, Usługodawca może rozwiązać umowę z Usługobiorcą bądź zawiesić jej wykonywanie w ramach określonego Konta klienta.
7. Usługodawca zobowiązany jest rozpatrzyć wszelkie reklamacje złożone przez Usługobiorcę w zakresie nieprawidłowości, usterek lub przerw w świadczeniu Usług i funkcjonowaniu Sklepu internetowego, w terminie nie dłuższym niż 14 dni.
8. Reklamację dotyczącą usług elektronicznych można złożyć:
8.1 za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Sprzedawcy: store@lebrate.eu
8.2 w sposób tradycyjny wysyłając pisemną reklamację na adres Sprzedawcy: Le Brate Marta Dyszkant, Katarzyna Zapała Spółka Cywilna, Plac Stanisława Staszica 2, 25-021 Daleszyce
9. Usługi nieodpłatne są dostępne 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

§4 Zawarcie umowy sprzedaży
1. Sprzedawca umożliwia zawarcie Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Formularza Zamówienia na stronie internetowej https://lebrate.eu.
2. Zamówienia za pośrednictwem Formularza Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok.
3. W celu złożenia Zamówienia niezbędne jest wykonanie przez Klienta następujących czynności:
3.1 dodać wybrany Produkt do Koszyka poprzez kliknięcie przycisku: „Dodaj do koszyka”
3.2 w Koszyku Klient może:
3.2.1 zwiększyć lub zmniejszyć ilość danego Produktu
3.2.2 całkowicie usunąć wybrane Produkty z Koszyka, poprzez kliknięcie ikony „x” znajdującej się obok miniaturki zdjęcia, z lewej strony tabeli Koszyka
3.2.3 wybrać sposób Dostawy spośród udostępnionych przez Sklep
3.2.4 dla odświeżenia zawartości Koszyka należy kliknąć przycisk „Zaktualizuj koszyk”
3.2.5 zrealizować otrzymane kupony
3.3 po zaakceptowaniu zawartości Koszyka i kosztów dostawy należy kliknąć przycisk „Przejdź do kasy”
3.4 następnie należy wypełnić Formularz zamówienia poprzez:
3.4.1 wpisanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia
3.4.2 dokonanie wyboru płatności spośród udostępnionych przez Sklep internetowy
3.4.3 dane oznaczone (*) są obowiązkowe
3.5 następnie należy:
3.5.1 zapoznać się i zaakceptować Regulamin sklepu
3.5.2 potwierdzić zapoznanie się z Polityką prywatności i wyrazić zgodę na przetwarzanie danych na potrzeby realizacji zamówienia
3.6 potwierdzić wolę zawarcia umowy poprzez kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę”
3.7 Wybór Przelewu tradycyjnego jako formy płatności za złożone Zamówienie, wiąże się z obowiązkiem zapłaty.
3.8 Przy wyborze PayU należy wybrać formę płatności spośród dostępnych, zapoznać się i zaakceptować regulamin PayU następnie potwierdzić Zamówienie poprzez kliknięcie przycisku „Potwierdzam zamówienie” lub równoważnego. Złożenie Zamówienia wiąże się z obowiązkiem zapłaty.
3.9 Wybierając płatność za pośrednictwem PayPal, poprzez kliknięcie przycisku „Pay with your card or your PayPal account” otworzy się strona logowania do konta PayPal; aby dokończyć składanie Zamówienia należy postępować zgodnie z kolejno wyświetlanymi na ekranie informacjami. Wybór płatności PayPal wiąże się z obowiązkiem zapłaty.
3.10 Wybór płatności za pobraniem jako formy płatności za złożone Zamówienie, wiąże się z obowiązkiem zapłaty.
3.11 Wybór płatności Kartą podarunkową Le Brate wiąże się z obowiązkiem zapłaty.
4. Zamówienie wysłane przez Klienta jest oświadczeniem woli Klienta zawarcia ze Sprzedawcą umowy sprzedaży, zgodnie z przepisami niniejszego Regulaminu.
5. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzyma wiadomość potwierdzającą dokonanie Zamówienia, która stanowi oświadczenie woli Sprzedawcy co do zawarcia z Klientem Umowy Sprzedaży. Umowę Sprzedaży uważa się za zawartą z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości od Sprzedawcy.
6. Klient zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
7. Klient może złożyć Zamówienie bez zakładania Konta klienta.

§5 Termin realizacji zamówienia
1. Realizacja zamówienia następuje w ciągu 24 godzin, chyba że w opisie danego Produktu, w trakcie składania zamówienia podano inny termin. Każdorazowo termin realizacji Zamówienia należy liczyć od dnia następnego po dniu zapłaty, tj. dnia uznania wpłaty na rachunku Sprzedawcy.
2. Jeżeli dla Produktów objętych Zamówieniem przewidziano różny okres realizacji, dla całego Zamówienia obowiązuje okres najdłuższy spośród przewidzianych.

§6 Dostawa
1. Dostawa Produktów odbywa się za pośrednictwem:
1.1 firmy kurierskiej DHL oraz InPost
1.2 umieszczenia Produktu w Paczkomacie
2. Informacje o kosztach związanych z dostawą zakupionych Produktów są udostępniane w „Koszyku” przed złożeniem Zamówienia przez Klienta.
3. Dostawa Produktów do Klienta jest odpłatna, chyba że zawarta umowa sprzedaży stanowi inaczej.
4. Klient ponosi koszty powstałe na skutek braku możliwości doręczenia przesyłki z uwagi na podanie nieprawdziwych lub nieprawidłowych danych osobowo-adresowych lub nieuzasadnionej bezpodstawnej odmowy odbioru przesyłki.
5. Koszty dostawy naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami firm InPost lub DHL i zależą od wagi, rozmiarów przesyłki, wyboru sposobu dostawy oraz od wybranej formy płatności. Klient w trakcie wypełniania formularza zamówienia jest informowany o kosztach i dokonuje wyboru sposobu i akceptuje koszt dostawy podczas składania Zamówienia.
6. Dostawa Produktów nie jest ograniczona do terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz jest realizowana na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

§7 Przesyłki
1. W przypadku wyboru firmy kurierskiej Inpost lub DHL jako dostawcy zamówionych Produktów:
1.1 Klient powinien zbadać doręczoną przesyłkę z zamówionymi Produktami w czasie i sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju oraz sprawdzić czy Produkty nie są wadliwe.
1.2 W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia zidentyfikowanego podczas doręczenia przesyłki zawierającej zamówione Produkty, Klient ma prawo żądać od kuriera spisania właściwego protokołu.
1.3 Klient przyjmuje do wiadomości, że w przypadku braku spisania właściwego protokołu przy udziale kuriera, rozpoznanie reklamacji może być utrudnione, w związku z czym zaleca się zgromadzenie dowodów potwierdzających stan przesyłki w chwili jej doręczenia. W takiej sytuacji Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą.
1.4 Szczegółowe informacje dotyczące procedury reklamacyjnej w InPost lub DHL są udostępnione w regulaminach dostępnych na stronach internetowych przewoźników.
2. W przypadku wyboru Paczkomatu jako formy dostawy zamówionych Produktów:
2.1 W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia zidentyfikowanego podczas odbioru zamówionych Produktów ze skrytki w Paczkomacie, Klient powinien zainicjować procedurę reklamacyjną poprzez wypełnienie poleceń zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie Paczkomatu. W takiej sytuacji Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą.
2.2 Szczegółowe informacje dotyczące procedury reklamacyjnej Paczkomaty InPost są udostępnione w Regulaminie świadczenia usługi „Paczkomaty 24/7” przez InPost Sp. z o.o. na stronie internetowej InPost.
3. Zapis ust. 1 §7 Przesyłki dotyczy Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta.
4. W przypadku Klienta niebędącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta brak zgłoszenia związanych z dostawą uszkodzeń, braków ilościowych lub niekompletności towaru w terminie 2 dni od dnia dostarczenia Produktu na adres wskazany w Zamówieniu, uznaje się za równoważny z oświadczeniem Klienta niebędącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta o odebraniu Produktu bez żadnych zastrzeżeń i powoduje utratę roszczeń w powyższym zakresie.

§8 Płatności
1. Sprzedawca udostępnia następujące płatności:
1.1 przelew tradycyjny na konto bankowe Sprzedawcy w terminie 5 dni od dnia przesłania potwierdzenia zawarcia umowy przez Sprzedawcę (przedpłata)
1.2 przez PayU w formie przedpłaty przelewem elektronicznym lub kartą płatniczą. Przedpłata następuje przez zewnętrzny system płatności PayU (obsługiwany przez PayU Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 186, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, numer NIP 7792308495, REGON 300523444, kapitał zakładowy 4 944 000 PLN, kapitał wpłacony 4 944 000, będąca dostawcą usług płatniczych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych)
1.3 przez PayPal w formie przedpłaty przelewem elektronicznym lub kartą. Przedpłata następuje przez zewnętrzny system płatności PayPal. Usługę świadczy spółka PayPal (Europe) S.a r.l.et. Cie, S.C.A. (R.C.S. Luxemburg B 118 349). Firma PayPal ma w Luksemburgu odpowiednie zezwolenie na prowadzenie działalności w formie banku. Firma PayPal działa pod ścisłym nadzorem luksemburskiej komisji nadzoru finansowego (Commission de Surveillance du Secteur Financier, CSSF). CSSF prowadzi rejestr nadzorowanych przez nią organizacji, do którego dostęp można uzyskać pod adresem https://supervisedentities.apps.cssf.lu/index.html?language=en#Home. W rejestrze tym firma PayPal widnieje pod numerem B00000351.
1.4 płatność za pobraniem, tj. płatność przy odbiorze bezpośrednio do rąk kuriera doręczającego przesyłkę.
1.5 Karta podarunkowa Le Brate na zasadach określonych w §13 niniejszego Regulaminu.
2. W przypadku braku płatności przez Klienta w terminie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1.1 §8 niniejszego Regulaminu, Sprzedawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zapłaty z wyznaczeniem stosownego terminu może odstąpić od Umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.
3. W przypadku płatności za pośrednictwem PayU lub PayPal Klient dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia.
4. Sprzedawca wystawi Klientowi paragon lub fakturę bez VAT. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie od Usługodawcy faktur elektronicznych i przesyłanie ich na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej.

§9 Wymiana

1. Sprzedawca zapewnia Konsumentowi możliwość wymiany Produktu w terminie do 14 dni od dnia jego dostarczenia.

2. Zgłoszenia wymiany można dokonać:

2.1 za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Sprzedawcy: store@lebrate.eu
2.2 telefonicznie: dzwoniąc pod numer: 691 140 989
2.3 w sposób tradycyjny wysyłając pisemną prośbę o wymianę na adres Sprzedawcy:
Le Brate Marta Dyszkant, Katarzyna Zapała Spółka Cywilna, Plac Stanisława Staszica 2,
25-021 Daleszyce
2.4 osobiście w sklepie stacjonarnym Sprzedawcy (adres sklepu)
3. Klient może wymienić Produkt na:
3.1 taki sam Produkt, o innym kolorze
3.2 inny Produkt o cenie niższej, wyższej lub takiej samej.
4. Wymiana Produktu jest możliwa jedynie na Produkt znajdujący się aktualnie w Sklepie internetowym Sprzedawcy.
5. Sprzedawca skontaktuje się z Klientem, jeżeli Produkt, który miał podlegać wymianie nie jest już dostępny. Klient będzie mógł zdecydować się na inny Produkt bądź odstąpić od wymiany. W razie odstąpienia od wymiany, Produkt jest zwracany Klientowi na jego koszt.
6. W celu wymiany Produktu Klient powinien wykonać poniższe czynności:
6.1 zgłosić w jeden ze sposób opisanych w ust. 2 niniejszego paragrafu
6.2 osobiście dostarczyć Produkt wraz z dowodem zakupu do sklepu stacjonarnego lub
6.3 odesłać Produkt, którego dotyczy zgłoszenie wymiany, odpowiednio zabezpieczając przesyłkę, aby nie uległa uszkodzeniu w trakcie transportu; do przesyłki Klient powinien dołączyć: pisemne zgłoszenie wymiany oraz dowód zakupu
6.4 Produkt w ramach wymiany powinien zostać przesłany na adres Sprzedawcy ust. 2.3 niniejszego paragrafu, przesyłką rejestrowaną, której koszt ponosi Klient
7. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
8. W razie wymiany na Produkt o cenie niższej, zwrot kwoty różnicy cen nastąpi w ciągu 14 dni przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient przy zakupie Produktu.
9. W razie wymiany na Produkt o cenie wyższej, Sprzedawca dokona wymiany Produktu, po odnotowaniu wpłaty kwoty równej różnicy cen. W celu przyśpieszenia procesu wymiany Klient może dołączyć do przesyłki potwierdzenie wykonania przelewu.
10. Produkt wymieniony Sprzedawca wysyła na adres podany w Zamówieniu Klienta. Sprzedawca pokrywa koszt wysyłki Produktu wymienionego do Klienta. O sposobie dostawy Produktu wymienionego decyduje Sprzedawca.
11. Wymianie podlegają jedynie Produkty nie noszące śladów użytkowania.
12. Sprzedawca odmawia Klientowi wymiany, gdy Produkt:
12.1 jest uszkodzony,
12.2 został pozbawiony metek lub innych dodatkowych oznaczeń,
12.3 nie został odesłany w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu.

§10 Gwarancja
1. W przypadku braku zgodności Produktu z Umową Klientowi z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt Sprzedawcy. Gwarancja nie ma wpływu na te środki ochrony prawnej.
2. Niektóre Produkty posiadają Gwarancję producenta obowiązującą na terenie Polski. Informacja o objęciu Produktu Gwarancją umieszczona jest na karcie danego Produktu.
3. Zakres odpowiedzialności Gwaranta jest określny w Dokumencie gwarancyjnym.
4. Uprawnienia z tytułu Gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w Dokumencie gwarancyjnym dołączonym do Produktu.

§11 Reklamacje
1. Umową sprzedaży objęte są nowe Produkty.
2. Sprzedawca ponosi przewidzianą przez prawo odpowiedzialność za zgodność Produktu z Umową.
3. W przypadku niezgodności Produktu z zawartą umową, Klient ma prawo do złożenia reklamacji w oparciu o przepisy Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.
4. Reklamację można złożyć na adres Sprzedawcy:
4.1 adres e-mail: store@lebrate.eu
4.2 adres Sprzedawcy: Le Brate Marta Dyszkant, Katarzyna Zapała Spółka Cywilna, Plac Stanisława Staszica 2, 25-021 Daleszyce
5. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko, dane kontaktowe, opis wady, datę zauważenia wady, dowód zakupu, sposób udzielenia odpowiedzi, a także konkretne żądanie Klienta związane ze składaną reklamacją. W przypadku gdy reklamacja dotyczy Produktu wraz z pismem reklamacyjnym należy odesłać Produkt, podlegający reklamacji. Jeżeli podane dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji, Sprzedawca zwróci się do Klienta składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
6. Sprzedawca rozpozna reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania i poinformuje Klienta o podjętej decyzji w sposób wskazany przez Klienta w piśmie reklamacyjnym.
7. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Produktu z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności towaru do użycia, określony przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy.
8. W przypadku Umowy Sprzedaży z Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, domniemywa się, że brak zgodności Produktu z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia towaru, istniał w chwili jego dostarczenia o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką Produktu lub charakterem braku zgodności Produktu z umową.
9. Konsument jeżeli Produkt jest niezgodny z umową, może:
9.1 żądać naprawy lub wymiany
9.2 złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:
9.2.1 Sprzedawca odmówił doprowadzenia Produktu do zgodności z umową zgodnie z art. 43d ust.2 Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.;
9.2.2 Sprzedawca nie doprowadził Produktu do zgodności z umową zgodnie z art. 43d ust.4-6 Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.;
9.2.3 brak zgodności Produktu z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Produkt do zgodności z umową;
9.2.4 brak zgodności Produktu z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania z naprawy lub wymiany;
9.2.5 z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Produktu do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
10. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności Produktu z umową jest istotny.
11. Konsument udostępnia Sprzedawcy Produkt podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera od Konsumenta Produkt na swój koszt. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
12. Sprzedawca zwraca Konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o obniżeniu ceny.
13. W razie odstąpienia od umowy Konsument niezwłocznie zwraca Produkt Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca Konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu lub dowodu jego odesłania. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
14. Zapisy ust. 1-13 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do Przedsiębiorcy na prawach konsumenta.
15. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi na podstawie art. 558 §1 KC.

§12 Odstąpienie od umowy
1. Zgodnie z art 27. ust. 1 ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827) Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta, zawierając „umowę na odległość” – ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny – w terminie 14 dni kalendarzowych od daty objęcia w posiadanie Produktu.
2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi, Przedsiębiorcy na prawach konsumenta lub wskazanej przez nich osobie innej niż przewoźnik.
3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
4. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
5. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 1 ust 2. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
6. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta na podany przez nich adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
7. Skutki odstąpienia od Umowy:
7.1 W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
7.2 W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
7.3 Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
7.4 Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
7.5 Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
7.6 Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
7.7 Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
7.8 W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.
8. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi oraz Przedsiębiorcy na prawach konsumenta w odniesieniu do Umowy:
8.1 w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
8.2 w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
8.3 o świadczenie usług, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości,
8.4 w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
9. Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny nie przysługuje Przedsiębiorcy.
10. Odstąpienie od umowy – dane do wysyłki:
10.1 adres e-mail: store@lebrate.eu
10.2 adres Sprzedawcy: Le Brate Marta Dyszkant, Katarzyna Zapała Spółka Cywilna, Plac Stanisława Staszica 2, 25-021 Daleszyce

§13 Karty podarunkowe Le Brate
1. Postanowienia ogólne:
1.1 Karta podarunkowa daje możliwość jednokrotnego dokonania zakupu w sklepie internetowym https://lebrate.eu do wysokości jej wartości.
1.2 Kartą podarunkowa można dokonać płatności za wszystkie produkty dostępne w sklepie internetowym Le Brate w domenie https://lebrate.eu.
1.3 Karta podarunkowa dostarczana jest w formie elektronicznej na adres e-mail Klienta.
1.4 Karta podarunkowa jest elektroniczną formą bonu towarowego.
1.5 Karta podarunkowa w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, jak również nie jest elektroniczną kartą płatniczą.
1.6 Po upływie terminu ważności Karty podarunkowej pozostałe środki stanowią przychód Sprzedawcy i nie mogą być przedmiotem jakichkolwiek roszczeń Klienta.
1.7 Klient jest odpowiedzialny za poprawne użycie i bezpieczeństwo Karty podarunkowej. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za Karty podarunkowe, które zostały utracone z przyczyn innych niż leżące po stronie Sprzedawcy. Sprzedawca nie wystawia duplikatów skradzionych lub zagubionych Kart podarunkowych.
1.8 W przypadku przekazania Karty podarunkowej innej osobie, Klient zobowiązany jest do poinformowania przyjmującego kartę o warunkach skorzystania z Karty podarunkowej na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, w tym w szczególności o terminie ważności Karty podarunkowej.
1.9 Zapłata za Kartę podarunkową winna odpowiadać jej nominalnej wartości.
2. Realizacja Karty podarunkowej
2.1 Karta podarunkowa nie podlega wymianie na gotówkę w całości lub części. Zastrzeżenie te dotyczy również sytuacji, gdy Karta podarunkowa nie zostanie wykorzystana w okresie jej ważności.
2.2 Karta podarunkowa jest ważna przez okres 12 miesięcy od daty jej zakupu. Klient uprawniony jest do realizacji Karty podarunkowej tylko w okresie jej ważności. Upływ terminu ważności Karty podarunkowej uniemożliwia dokonanie płatności z wykorzystaniem Karty podarunkowej. Po upływie okresu ważności Karty podarunkowej nie można ponownie jej aktywować.
2.3 Klient może posłużyć się Kartą podarunkową jedynie w przypadku jednokrotnych zakupów, tj. w odniesieniu do jednej płatności realizowanej w Sklepie. Płatność za pomocą Karty podarunkowej może dotyczyć jednego lub kilku towarów sprzedawanych w Sklepie. Karta podarunkowa nie może być realizowana częściowo. Raz wykorzystana Karta podarunkowa nie może być wykorzystana w przyszłości.
2.4 Klient może wykorzystać tylko jedną kartę podarunkową w jednym Zamówieniu. Kart podarunkowych nie można łączyć.
2.5 Klientowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty w gotówce, gdy wartość zakupionych Produktów jest niższa niż wartość kwotowa Karty podarunkowej. Karta podarunkowa jest jednorazowa tzn. że winna być wykorzystana przy zakupach o wartości równej bądź przekraczającej jej wartość. W przypadku zakupu poniżej kwoty wartości Karty podarunkowej nie może być ona użyta drugi raz i nie zostanie wygenerowana nowa Karta podarunkowa na pozostałą wartość.
2.6 W przypadku gdy cena zakupionego przez Klienta Produktu jest wyższa niż wartość Karty podarunkowej Klient zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny wybierając dodatkową metodę płatności spośród udostępnionych przez Sprzedawcę.
2.7 Sprzedawca ma prawo odmówić realizacja płatności Kartą podarunkową w przypadku:
2.7.1 braku środków na Karcie podarunkowej i odmowie dokonania dopłaty przez Klienta, o której mowa w §13 ust. 2 pkt. 2.6
2.7.2 upływie terminu ważności Karty podarunkowej.
3. Reklamacje
3.1 Reklamację dotyczącą działania Karty podarunkowej można złożyć:
3.1.1 za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Sprzedawcy: store@lebrate.eu
3.1.2 w sposób tradycyjny wysyłając pisemną reklamację na adres Sprzedawcy: Le Brate Marta Dyszkant, Katarzyna Zapała Spółka Cywilna, Plac Stanisława Staszica 2, 25-021 Daleszyce
3.2 Sprzedawca zobowiązany jest rozpatrzyć wszelkie reklamacje złożone przez Klienta w zakresie nieprawidłowości związanych z Kartą podarunkową w terminie nie dłuższym niż 14 dni.
3.3 Odpowiedź na reklamację udzielona zostanie listownie lub pocztą elektroniczną, w zależności od sposobu złożenia reklamacji.
4. Odstąpienie od umowy
4.1 Odstąpienie od umowy o Kartę podarunkową, zawartej za pośrednictwem Sklepu, podlega zasadom odstąpienia i zwrotu wynikającym z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta.
4.2 Konsument ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży Karty podarunkowej w terminie 14 dni kalendarzowych bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Prawo to jednak nie przysługuje Konsumentowi, jeżeli przed upływem terminu do skorzystania z niego zrealizował płatność Kartą podarunkową.
4.3 W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Karty podarunkowej, umowę sprzedaży uważa się za niezawartą, a Karta podarunkowa zostanie dezaktywowana. Jeżeli Karta podarunkowa została wykorzystana do zakupu Produktów, Konsument zachowuje prawo do odstąpienia w zakresie niewykorzystanych (niezrealizowanych) środków nominalnych przypisanych do Karty podarunkowej. Oznacza to, że gdyby w okresie pomiędzy złożeniem oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży o Kartę podarunkową, a dezaktywacją Karty podarunkowej, Konsument wykorzystał w całości lub w części Kartę podarunkową (uiścił płatność za jej pomocą), Sprzedawca będzie zwolniony z obowiązku zwrotu Konsumentowi kwoty zapłaconej za zakup Karty podarunkowej w zakresie, w jakim Klient wykorzystał ją w całości lub w części. Powyższe nie narusza uprawnień Klienta będącego Konsumentem do odstąpienia od umowy sprzedaży towarów zakupionych z wykorzystaniem Karty podarunkowej.
4.4 Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku nie poniesie on żadnych opłat w związku ze zwrotem.
4.5 Sprzedawca zastrzega, że może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu dezaktywacji Karty podarunkowej.
5. Zapisy ust. 1-4 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do Przedsiębiorcy na prawach konsumenta.

§14 Wymagania techniczne
1. Do korzystania ze Sklepu internetowego niezbędne jest posiadanie przez Klienta:
1.1 komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu
1.2 dostęp do aktywnej poczty elektronicznej, odpowiednio skonfigurowanej do odbioru wiadomości pocztowych od Sprzedawcy
1.3 przeglądarka internetowa w najnowszej dostępnej wersji ( Mozila Firefox, Opera, Google Chrome, Safari lub Microsoft Edge)
1.4 włączona w przeglądarce internetowej możliwość zapisu plików Cookies oraz obsługa JavaScript
1.5 oprogramowanie umożliwiające odczyt plików w formacie. PDF
2. Odpowiedzialność Sprzedawcy jest wyłączona jeśli Klient nie dostosował się do przedstawionych powyżej wymagań technicznych koniecznych do korzystania ze Sklepu internetowego oraz Produktów.

§15 Polityka prywatności
1. Administratorem danych osobowych podawanych w trakcie korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.
2. Cele i zakres przetwarzania danych, podmioty, którym dane będą przekazywane, jak i prawa osób, których dane dotyczą zostały opisane w Polityce prywatności. [link do strony z Polityką prywatności]

§16 Pozasądowe i sądowe sposoby rozpatrywania sporów
1. Pozasądowe sposoby rozpatrywania sporów:
1.1 Konsument ma prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów, po przez złożenie wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny. Wniosek należy złożyć po zakończeniu postępowania reklamacyjnego i w przypadku jeżeli obie strony sporu wyrażą na to zgodę. Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej https://www.uokik.gov.pl i https://www.rf.gov.pl. Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy Powiatowego (Miejskiego) Rzecznika Konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
1.2 Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami o dostarczenie Produktu na drodze postępowania mediacyjnego.
2. Sądowe sposoby rozpatrywania sporów:
2.1 Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą, a Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
2.2 Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem nie będącym Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
3. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) Sprzedawca jako przedsiębiorca mający siedzibę w Unii zawierający internetowe umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług podaje łącze elektroniczne do platformy ODR (Online Dispute Resolution) umożliwiającej pozasądowe rozstrzyganie sporów: https://ec.europa.eu/consumers/odr. Adres poczty elektronicznej Sprzedawcy: store@lebrate.eu

§17 Postanowienia końcowe
1. Umowy zawierane za pośrednictwem Serwisu zawierane są zgodnie z prawem polskim.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie maja zastosowanie przepisy:
2.1 Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. ( Dz.U.1964.16.93 ze zm.)
2.2 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U.2002.144.1204 ze zm.)
2.3 Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U.2014 poz.827)
3. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy firm i ich logo użyte w Serwisie internetowym https://lebrate.eu należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronie internetowej Serwisu internetowego https://lebrate.eu użyte są w celach informacyjnych.
4. Klienci są zobowiązani do korzystania ze strony Serwisu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowym oraz postanowieniami Regulaminu. W ramach korzystania z Serwisu zabronione jest dostarczanie jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym, obraźliwym, czy też naruszającym dobra osobiste.
5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, np. zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu, zmiany technologii. Nowy Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Serwisu https://lebrate.eu na podstronie Regulamin. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia Umowy. Klienci posiadający Konto zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Klient posiadający Konto Klienta, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Zawiadomienie Sprzedawcy o braku akceptacji nowej treści Regulaminu skutkuje rozwiązaniem Umowy.
6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 17 luty 2023 r.

Załączniki:

  1. Oświadczenie odstąpienia od umowy (PDF)
  2. Formularz reklamacyjny (PDF)